Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρία STARMEL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. έχει ως κύριο σκοπό την εμπορία και διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής & ιατροτεχνολογικών προϊόντων για παθήσεις αναπνευστικού, δέρματος και οστών.

Η STARMEL έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δεσμεύεται για την εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 9001:2015 και της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004, σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η Πολιτική που ακολουθείται έχει πρωτίστως ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της STARMEL, κατά τρόπο διαρκή και αποτελεσματικό, στη προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, καθιερώνεται ως βασική αρχή η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκή βελτίωση του ΣΔΠ.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η STARMEL δεσμεύεται:

  • Να εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής, στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας και των εφαρμοστέων απαιτήσεων.
  • Να ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη.
  • Να προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων της.
  • Να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της.
  • Να παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις εκτέλεσης των παραγγελιών.
  • Να καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.
  • Να διασφαλίζει την διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής του ΣΔΠ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η STARMEL στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικό αποδεκτό τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το πρότυπο διαχείρισης που έχει αναπτυχθεί αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της STARMEL και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της STARMEL, προς όλους του συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η STARMEL δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο Υπεύθυνος Συστημάτων της STARMEL.

Για την STARMEL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Σιμώνης Τράκας Αριστείδης
Γενικός Διευθυντής


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο